Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.

 • WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.

 • SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).

Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 04.02.2019 r. – 12.03.2018 r.

Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.
Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 • Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.

 • Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców (zgłoszenie), jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 • Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych poza-obwodowych przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

 • We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

 • Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół poza-obwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:

 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

 • miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

 • Ad 1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;

 • Ad 2. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat. 

 • Ad 3. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm).

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

I etap

 • 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.

 • 04.02.2019 r. – 15.02.2019 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • 18.02.2019 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie ich do wiadomości pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.

  II etap

 • 25.02.2019 r. – 08.03.2019 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 • 11.03.2019 r. – 14.03.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 15.03.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • 15.03.2018 r. – 21.03.2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 22.03.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół poza-obwodowych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Harmonogram czynności

 • 01.04.2019 r. - 05.04.2019 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 • 08.04.2019 r. – 09.04.2019 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 10.04.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

 • 11.04.2019 r. – 06.05.2019 r. do godz. 15.00  - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

 • 12.04.2019 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 542;